INTERN ARCHITECT NEEDED!!

REQUIREMENTS

- ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
- มีความสามารถพื้นฐานในการใช้โปรแกรม AutoCAD/ SketchUP/ Photoshop
- มีใจรักในการออกแบบ และสนใจทำงานในออฟฟิสสเกลเล็ก
- มีความรับผิดชอบ, ตรงต่อเวลา, มีทัศนคติบวก และสามารถทำงานเป็นทีมได้
- ฝึกงานอย่างน้อยสองเดือน

ส่ง portfolio มาที่ autchawin@gmail.com